Stenozáznamy z vystoupení na jednání Senátu k Zákonu o GMO 22.1.2004

8 Apr 2014 by admin, Comments Off on Stenozáznamy z vystoupení na jednání Senátu k Zákonu o GMO 22.1.2004

Senátor Martin Mejstřík:  Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nebudu se pouštět do diskusí a argumentací o potřebnosti nebo nepotřebnosti, o nebezpečnosti či bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů, zde si každý zachovejme svůj názor. Nicméně se domnívám, že tento zákon tak, jak byl připraven Ministerstvem životního prostředí, je potřebný, je dobrý a v podstatě, jak již bylo řečeno, neměl příliš třecích ploch.
Nalezl jsem zde čtyři problémy, o nichž bych chtěl hovořit. Dva z nich navrhuje odstranit Výbor pro životní prostředí Senátu, takže bych se jenom velmi přimlouval za to, abychom hlasovali podle toho, jak tento výbor navrhuje.
To, co navrhuje výbor, se týká účasti veřejnosti ve správních řízeních a informovanosti veřejnosti. Chtěl bych k tomu říci stručně toto. Podle Aahurské úmluvy  jsme se zavázali informovat veřejnost. Není to tak dávno, kdy jsme tuto smlouvu zde odhlasovali. Měli bychom se jí řídit.
Dále tento názor Výboru pro životní prostředí podporuje evropská směrnice, která v podstatě doporučuje všem členským státům, aby veřejnost informovaly tak, jak je navrženo, to znamená internetem. Není to nic proti ničemu. Veřejnosti bychom neměli nic skrývat. Navíc. Geneticky modifikované organismy se dotýkají i jisté části podnikatelů zejména v zemědělství, a to zemědělců, kteří se snaží živit ekologicky čistým zemědělstvím, a tam samozřejmě na tyto plodiny narážejí.
A to již je třetí věc, která Výborem pro životní prostředí řešena není. To je termín, kdy by měly firmy, které přistoupí k pěstování geneticky modifikovaných plodin, nahlásit komisi lokalitu těchto polí. Termín, který zatím v zákoně je, je 15. únor následujícího roku, což pro ekozemědělce postrádá smyslu.
Já to ukáži na malé příkladu. V říjnu loňského roku na náš trh vstoupila první firma. Je to známá americká firma Monsanto, o které je v dnešních Hospodářských novinách řeč, když už tyto noviny zde padly. Firma, která samozřejmě vynaložila obrovské prostředky na vývoj GMO a má zájem na tom, aby tyto finance náležitě zužitkovala. Této firmě Ministerstvo životního prostředí, a podotýkám, je to tedy první vlaštovka na našem území, stanovila podmínky, za nichž bude moci pěstovat na našem území geneticky modifikovanou kukuřici, z nichž jedna je, že kolem polí musí být ochranné isolační pásy tak, aby byla chráněna okolní pole před pylovou spraší a druhá podmínka byla, že tato firma musí nahlásit polohu polí 15. února následujícího roku. Ale to vpodstatě znamená, že ministerstvo nemá šanci kontrolovat, zda-li byla splněna podmínka ochranných isolačních pásů, protože se o těch polích dozví až rok poté.
Druhá věc, která s tím souvisí. Ekologičtí zemědělci musí dodržet velmi přísné podmínky ekologicky pěstovaných produktů, které naprosto vylučují genetickou modifikaci, se o těchto polích dozvědí až zpětně. Pro ně to může znamenat, že jejich pole byla zasažena pylem z těch geneticky modifikovaných rostlin. Pro tento případ jsem připravil pozměňovací návrh. Já si nicméně před tím, než ho případně podám, poslechnu rád pana ministra, jak to bylo myšleno.
Poslední věc, a to už je opravdu jenom dotaz, jak to ministerstvo myslelo s účastí expertů v komisích, kde nám předkládaný zákon říká v § 28 odst. 2, že „předsedu a členy komise geneticky modifikovaných organismů jmenuje a odvolává s jejich souhlasem ministr životního prostředí“. Znamená to, že když ten člen nebude souhlasit, nebude nikdy šance jej odvolat­?

Watching Senate proceedings can be very boring. Why not cheer yourself up by playing slots games on your mobile phone?

Děkuji za pozornost.

* * *

Senátor Martin Mejstřík: Vážení, velice se vám omlouvám, ale je smůla, že tento bod přišel jako předposlední našeho jednání. Jsme unaveni a chceme jít všichni domů. Na druhou stranu se divím kolegům, kteří předpokládali, že tento zákon projde během tří minut a půjdeme na kafe. Evropská unie, evropské státy do této chvíle velmi váhají a vedou spor s Amerikou. Už jsem také řekl, v čem spor tkví – v tom, že americké firmy hodně investovaly. Také jsem řekl, že nemám nic proti tomu, kdo věří geneticky modifikovaným organismům, ale je to otevřená věc. Nejsme schopni – a ani nikdo z vás, kolegové z ODS – dohlédnout, kam to půjde. A možná se to týká věcí, které vy vůbec nesledujete. Já osobně si třeba nemyslím si, že je dobré, že se geneticky modifikované organismy kříží s divoce rostoucími rostlinami.

Není to dobře. Já vím, že pan senátor Kubera již lítá na Mars a nevadí mu to, já s tím mám problém, jestli by tam třeba měl letět. To je o přístupu k věcem a možná k životu, takže já jsem z těch, který ten přístup má jiný, než velice úspěšní a dobře argumentačně připravení řečníci z ODS. Nicméně jsem chtěl  upozornit na to, že problém s informováním veřejnosti… Prosím vás, nesměšujte ji s eko-teroristickými bojůvkami. Veřejnost nejsou ti, kteří se prohlásí za bojůvku a budou stát před Senátem s transparentem.
Evropská komise doporučuje ve své směrnici 2001/18/EC zřízení tzv. půdního registru, který by měl monitorovat, kde se geneticky modifikované plodiny pěstují. Ten by měl být napojen – není to direktivně řečeno – ale měl by být napojen na globální posiční systém GPS a mapy geneticky modifikovaných plodin kondičních a ekologických polí. Evropská komise doporučuje, aby tyto informace byly veřejně dostupné přes internet a další komunikační média. To je Evropská komise, to není bojůvka tří lidí, kteří vás terorisují, vážení přátelé. § 23 odst. 3 v předkladu, který máte před sebou, říká: „Každý, kdo pěstuje geneticky modifikované organismy schválené pro uvedení do oběhu podle odstavce 1 až 2, je povinen jedenkrát ročně vždy k 15. únoru kalendářního roku poskytnou ministerstvu za uplynulý kalendářní rok písemné informace.“ K čemu by nám ty posiční mapy geneticky modifikovaných plodin byly, když je budeme mít zpětně za rok předešlý? My, Švejkové, jsme si dali do tohoto zákona: „Ministerstvo tuto informaci sděluje veřejnosti na základě prokázaného zdůvodněného zájmu.“ Kdo určí, že můj zájem je prokázaný, zdůvodněný? Domnívám se, že toto opravdu s občanskou společností a s demokracií nemá příliš moc společného. Proto jsem přivítal návrh Výboru pro životní prostředí a nedomníval jsem se, že se tady tak brutálně střetneme…
Trvám na tom, že nahlašování lokalisace polí s geneticky upravovanými plodinami je totální nesmysl. Já nejsem člověk, který by se zabýval zemědělstvím, ale dokáži chápat ekozemědělce, který by měl mít pole vedle firmy, která pěstuje geneticky modifikované plodiny, že to tam mít nechce, protože neví, jestli se mu ta jeho kukuřice nespráší s tou geneticky modifikovanou. On ji nechce mít modifikovanou a nesmí ji mít modifikovanou! Bude mu houbelec platné, když se dozví s ročním zpožděním, že tomu tak bylo. Tečka.
Neděsme se ekoteroristy. Je to o otevřenosti státu vůči veřejnosti, o důvěře vůči veřejnosti. Já zde slyším vážení přátelé poprvé, že by někdo ničil mačetami průzkumníkům a výzkumníkům políčka a že proto vznikla ta formulace nahlašování se zpětnou dobou. Jestli to tak je, tak to řešme přes policii a ne tímto nesmyslným zákonem. Nahlašovat lokalisaci těch polí má smysl, když se vysévá, ne rok po sklizni!

 

Recent Posts

Archives